Dz.U. 2009 nr 97 poz. 816  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także sposób przedstawiania tych informacji i danych.
§ 2.
Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Wzór wykazu zawierającego informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
Wzór wykazu zawierającego informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 7.
1.
Wykazy prowadzi się w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym.
2.
Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada właściwym organom wykazy w formie pisemnej.
3.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)
Załącznik nr 1
Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Załącznik nr 2
Wykaz zawierający informacje o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat
Załącznik nr 3
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobieranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat
Załącznik nr 4
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat
Załącznik nr 5
Wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat
KURSY WALUT 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6977 -1.68%
AUD 2.7467 -0.70%
CAD 2.7837 -1.39%
EUR 4.3149 -0.40%
CHF 3.7367 -0.95%
GBP 4.9209 -0.20%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%