Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1281  -  tekst aktu

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
1.
Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)
ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 837),
2)
ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52, poz. 345),
3)
ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 64, poz. 429),
4)
ustawą z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 43, poz. 258),
5)
ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 listopada 2008 r.
2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1)
art. 2-5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 837), które stanowią:
"Art. 2.
Do dnia 31 grudnia 2005 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje nieodpłatnie posiadaczom bydła, owiec, kóz i świń księgi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe do tych ksiąg, według kolejności zgłoszeń.
Art. 3.
Przepis art. 32 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym zapewnienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym przez te organy wglądu, za pomocą sieci Internet, do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.
Art. 4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2005 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.";
2)
art. 3-5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 52, poz. 345), które stanowią:
"Art. 3.
Do tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego wystawionego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw.
Art. 4.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 19 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. b, art. 1 pkt 6 lit. a, art. 1 pkt 7 oraz art. 1 pkt 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.";
3)
art. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 64, poz. 429), który stanowi:
"Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";
4)
art. 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 43, poz. 258), który stanowi:
"Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";
5)
art. 35 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), który stanowi:
"Art. 35.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz art. 28, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.".
MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Bronisław Komorowski
KURSY WALUT 2018-04-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3881 +0.56%
AUD 2.6103 -0.63%
CAD 2.6740 +0.17%
EUR 4.1724 +0.14%
CHF 3.4827 +0.14%
GBP 4.7660 -0.23%
KURSY METALI 2018-04-20 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6939.00 -0.04%
Alu. 2463.00 -5.36%
Sn 22050.00 +0.80%
Zn 3243.50 +0.36%
Ni 14640.00 -6.81%
Pb 2366.00 +0.81%