Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008  -  tekst obwieszczony

Załącznik nr 4
Wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych takich jak wody przybrzeżne
Numer wskaźnika jakości wódNazwa wskaźnika jakości wódJednostkaWartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy:
IIIIIIIVV
1Elementy biologiczne
1.1Fitoplankton

1.1.1Chlorofil „a" 1), 2)μg/l<2,10 3)3,15 3)4,20 3)6,25 3)>6,25 3)
Chlorofil „a" 4)μg/l<1,50 3)1,90 3)2,30 3)3,10 3)>3,10 3)
Chlorofil „a" 2)μg/l<2,10 5)3,15 5)4,20 5)6,25 5)>6,25 5)
1.4Makroglony i okrytozalążkoweElement nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania)
1.5Makrobezkręgowce bentosoweElement nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania)
2Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny)
2.1Reżim hydrologiczny
2.1.1.bPrzepływ wody słodkiej (bilans hydrologiczny, w tym: dopływy słodkiej wody, czas retencji i wymiana, zmienne meteorologiczne)Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy są przepływ wód słodkich oraz kierunek i prędkość dominujących prądów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.
2.1.2Kierunek dominujących prądów
2.1.3Ekspozycja na fale
2.3Warunki morfologiczne
2.3.1.dZmienna głębokość (topografia)Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy są zmienność głębokości, struktura i substrat podłoża wybrzeża oraz struktura i stan stref pływów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.
2.3.2.cStruktura ilościowa i podłoże dna (wielkość cząstek, zawartość związków organicznych)
2.3.4.bStruktura pasma pływów (pokrycie roślinne, skład roślinności)
3Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
3.1Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
3.1.4Przezroczystość - widzialność krążka Secchiego 1)m>4,7 3)3,5 3)Wartości granicznych nie ustala się.
Przezroczystość - widzialność krążka Secchiego 3), 4)m

Przezroczystość - widzialność krążka Secchiego 2)m>5 5)3,8 5)
3.2Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
3.2.1Tlen rozpuszczony przy dnie 2)mg O2/l>6 5)4,2 5)Wartości granicznych nie ustala się.
Tlen rozpuszczony przy dniemg O2/l>6 3)4,2 3)
3.2.2Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)mg O2/l≤24
3.2.4Ogólny węgiel organicznymg C/l≤510
3.2.5Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) 2)%90-110 5)80-120 5)
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m)%90-110 3)80-120 3)
3.3Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie
3.3.1Zasolenie II


Wartości granicznych nie ustala się.
3.4Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)
3.4.1OdczynpH7-87-8,8Wartości granicznych nie ustala się.
3.5Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)
3.5.3Azot azotanowy 1)mg N NO3/I<0,08 6), 7)0,12 6), 7)Wartości granicznych nie ustala się.
Azot azotanowy 4)mg N NO3/l<0,05 6), 7)0,08 6), 7)
Azot azotanowy 2)mg N NO3/I<0,10 5), 7)0,15 5), 7)
3.5.5Azot ogólny 1)mg N/l<0,25 3), 7)0,40 3), 7)
Azot ogólny 4)mg N/l<0,20 3), 7)0,30 3), 7)
Azot ogólny 2)mg N/l<0,25 5), 7)0,40 5), 7)
3.5.9Azot mineralny 1) (N NO3 + N NO2 +N NH4)mg N/l<0,10 6), 7)0,15 6), 7)
Azot mineralny 4) (N NO3 + N NO2 +N NH4)mg N/l<0,06 6), 7)0,10 6), 7)
Azot mineralny 2) (N NO3 + N NO2 +N NH4)mg N/l<0,15 5), 7)0,23 5), 7)
3.5.6Fosforany 1)mg P PO4/I<0,016 6), 7), 8)0,024 6), 7), 8)
Fosforany 4)mg P PO4/I<0,010 6), 7), 8) 0,015 6), 7), 8)
Fosforany 2)mg P PO4/I<0,016 5), 7)0,024 5), 7)
3.5.7Fosfor ogólny 1)mg P/l<0,022 3), 7))0,033 3), 7)
Fosfor ogólny 4)mg P/l<0,020 3), 7))0,030 3), 7)
Fosfor ogólny 2)mg P/l<0,025 5), 7)0,038 5), 7)
Objaśnienia:
1) Dla akwenu Zatoki Gdańskiej oraz pasa wód przyległych do Mierzei Wiślanej.
2) Dla akwenu Zatoki Pomorskiej oraz pasa wód przyległych do Wolińskiego Parku Narodowego (obszar pomiędzy ujściami Świny i Dziwny).
3) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V-IX.
4) Dla akwenu wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża.
5) Wartości średnie roczne.
6) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach I-III.
7) Wartości średnie z całej kolumny wody.
8) Podane wartości dotyczą ortofosforanów.
KURSY WALUT 2018-06-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7087 +0.30%
AUD 2.7538 +0.26%
CAD 2.7914 +0.28%
EUR 4.3242 +0.22%
CHF 3.7567 +0.54%
GBP 4.9119 -0.18%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%