Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1685  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie procesu odzysku R102)
Na podstawie art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Określa się warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku.
2.
Rodzaje odpadów oraz warunki, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: J. Szyszko
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. (poz. 1685)
Warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku
I.
Odpady zawierające wapń
Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
102 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)Odpady zawierające wapń stosuje się do wapnowania gleb kwaśnych pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,
- odpady przykrywa się lub miesza z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, poz. 1299), nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- odpady spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 236, poz. 2369),
- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.),
- dla odpadów o kodzie ex 06 02 99 i ex 19 02 99 zawartość chlorków jest nie większa niż 3,5 %.
203 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych
3ex 06 01 99Odpad z produkcji siarczanu magnezu nawozowego
4ex 06 02 99Odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego
5ex 06 03 99Odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego - z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
606 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
7ex 06 09 99Odpad z produkcji roztworu ortofosforanów z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego
8ex 06 10 99Odpady z produkcji soli azotanowych: saletra wapniowa i magnezowa
907 01 80Wapno pokarbidowe
1010 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
11ex 19 02 99Odpady zawierające węglan wapnia pochodzące z oczyszczania solanki
1219 09 03Osady z dekarbonizacji wody
II.
Osady ściekowe
Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
1302 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ściekówOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- spełnione są wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,-
spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
- spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.) - nie dotyczy odpadów o kodach: 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11,04 01 07, 10 12 13,
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni i przykryte lub wymieszane z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
1402 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
1502 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
1602 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
1702 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
1802 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
19ex 03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 03 03 10 - niezawierające chlorowanych węglowodorów
2004 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
21ex 10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków - niezawierające metali ciężkich
2219 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekoweOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- spełnione są wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
- spełnione są wymagania określone dla komunalnych osadów ściekowych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
III.
Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych
Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
2302 01 03Odpadowa masa roślinnaOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- odpady zostały rozdrobnione,
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,
- odpady przykrywa się lub miesza z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
24ex 02 01 99Osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb
25ex 02 01 06Odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskichOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- spełnione są zasady określone dla nawozów naturalnych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),
- spełnione są wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego1 Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni i przykryte glebą lub wymieszane z glebą,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
26ex 02 01 83Odciekowe pożywki z upraw hydroponicznychOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,
- odpady przykrywa się lub miesza z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
2702 01 07Odpady z gospodarki leśnejOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- odpady zostały rozdrobnione,
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin (nie dotyczy odpadów 02 01 07i ex 03 03 01),
- odpady przykrywa się łub miesza z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m (nie dotyczy odpadów 02 01 07 i ex 03 03 01),
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- odpady o kodach 02 01 07 i ex 03 03 01 mogą być stosowane tylko na terenach leśnych, terenach zieleni miejskiej,w ogrodach, parkach itp.,
- odpady o kodzie ex 20 02 01 mogą być stosowane wyłącznie w miejscu ich powstania,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
28ex 02 01 99Grzybnia pochodząca z hodowli pieczarek
29ex 02 03 01Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców tylko z roślin okopowych
30ex 02 03 80Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
3102 04 80Wysłodki
32ex 02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców tylko z roślin okopowych
33ex 02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary (niezawierające części mineralnych)
34ex 03 03 01Odpady z kory
35ex 20 02 01Odpady ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych
36ex 19 05 03Materiał po procesie kompostowaniaOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady można stosować wyłącznie na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad itp.,
- dawkę odpadów ustala się dla każdej partii odpadu osobno, a wielkość dawki odpadów zależy od ich jakości i zapotrzebowania roślin na fosfor i azot,
- grunty, na których odpady mają być stosowane, podlegają badaniom obejmującym oznaczanie w reprezentatywnej próbce tego gruntu odczynu pH oraz zawartości metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu) wyrażonej w mg/kg s.m.,
- badania gruntów, na których odpady są stosowane, wykonuje się raz na 5 lat,
- reprezentatywną próbkę gruntu do badań uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha, o jednorodnej budowie i jednakowym użytkowaniu,
- próbki pobiera się z głębokości 25 cm albo z głębokości co najmniej 10 cm, jeżeli powierzchniowa warstwa gleby jest mniejsza od 25 cm,
- skład chemiczny stosowanych odpadów nie powinien przekraczać wartości następujących parametrów:
a) wielkość cząstek - 0÷40 [mm],
b) zawartość szkła i ceramiki - nie więcej niż 2,0 [%],
c) zawartość metali ciężkich - nie więcej niż [mg/kg suchej masy]: kadm - 25, chrom -800, miedź - 800, nikiel - 200, ołów -800, cynk - 2500, rtęć - 25,
- wprowadzenie odpadów do gleby nie może spowodować przekroczenia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
- materiał po procesie kompostowania pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
37ex 19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu gnojowicy, odpadów roślinnych łub roślinOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- spełnione są wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
- spełnione są wymagania określone dla komunalnych osadów ściekowych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
- materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- odpady o kodzie ex 19 06 06 przed ich zastosowaniem poddaje się rozdrobnieniu,
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- odpad spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów organicznych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
38ex 19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu gnojowicy, odpadów roślinnych i zwierzęcych
IV.
Odpady mineralne
Lp.Kod odpaduRodzaj odpaduWarunki odzysku
39ex 01 04 08Odpady skruszonych skał zawierających substancje odżywcze dla roślin, np. wapńOdpady stosuje się pod łącznym spełnieniem następujących warunków:
- odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,
- odpady skruszonych skał zostały rozdrobnione tak, że odsiew na sicie o boku oczek kwadratowych 2 mm jest mniejszy niż 10%, a przesiew przez sito o boku oczek kwadratowych 0,5 mm jest nie mniejszy niż 50%,
- odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,
- odpady przykrywa się lub miesza z glebą, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,
- rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,
- odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,
- odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,
- odpady spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,
- w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach prowadzone są przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
40ex 01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów
41ex 01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07, pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów
4202 04 01Osady z czyszczenia i mycia buraków
43ex 02 07 99Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu filtracji
4410 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
45ex 10 01 99Odpady pochodzące ze spalania słomy w kotłowniach zakładowych i gminnych
4619 09 02Osady z klarowania wody
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).
2)
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 sierpnia 2007 r., pod numerem 2007/0463/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).
KURSY WALUT 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6977 -1.68%
AUD 2.7467 -0.70%
CAD 2.7837 -1.39%
EUR 4.3149 -0.40%
CHF 3.7367 -0.95%
GBP 4.9209 -0.20%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%