Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka wodna;
2)
środowisko.
3.
Minister jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska.
5.
Minister sprawuje nadzór nad:
1)
Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska;
2)
Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki;
3)
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2007 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
KURSY WALUT 2018-09-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6685 -0.36%
AUD 2.6577 +0.18%
CAD 2.8326 +0.21%
EUR 4.2929 -0.23%
CHF 3.8005 -0.84%
GBP 4.8406 +0.07%
KURSY METALI 2018-09-18 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6003.00 +2.44%
Alu. 2012.00 +1.36%
Sn 19030.00 +0.37%
Zn 2347.00 +2.62%
Ni 12320.00 +0.69%
Pb 2046.00 +0.29%