Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251  -  tekst ujednolicony

Rozdział 3a Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Art. 16a.
Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:
1)
zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2)
zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
a)
ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)
wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c)
osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3)
zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4)
zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a)
do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)
do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c)
do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
5)
inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.
Art. 16b.
Do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
KURSY WALUT 2018-05-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6686 +0.26%
AUD 2.7836 +0.57%
CAD 2.8457 -0.07%
EUR 4.3022 +0.16%
CHF 3.6956 +0.18%
GBP 4.9061 +0.01%
KURSY METALI 2018-05-24 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6835.00 +0.51%
Alu. 2271.00 +1.98%
Sn 20450.00 -0.97%
Zn 3022.00 +0.53%
Ni 14525.00 +0.10%
Pb 2502.00 +2.50%