Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251  -  tekst ujednolicony

Rozdział 3a Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Art. 16a.
Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:
1)
zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2)
zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
a)
ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)
wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c)
osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3)
zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4)
zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a)
do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)
do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c)
do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
5)
inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.
Art. 16b.
Do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
KURSY WALUT 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7784 -0.23%
AUD 2.7491 -0.13%
CAD 2.8751 -0.36%
EUR 4.3061 -0.10%
CHF 3.7926 -0.54%
GBP 4.8043 -0.19%
KURSY METALI 2018-08-17 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5844.00 -0.27%
Alu. 1999.00 +0.05%
Sn 18680.00 +0.03%
Zn 2360.00 +0.94%
Ni 13240.00 +0.95%
Pb 1977.00 -1.25%