Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858  -  tekst ujednolicony

Rozdział 6 Przepisy karne i kary pieniężne
Art. 28.
1.
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5 000 zł.
2.
Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1)
uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2)
nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3.
(uchylony).
4.
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a.
Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5.
W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 29.
1.
Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy:
1)
nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, lub
2)
zawyżając ceny lub stawki opłat zatwierdzone zgodnie z art. 24 ust. 5 lub zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których mowa w art. 24 ust. 5b i 8.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji.
3.
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód gminy.
4.
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
5.
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.
6.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasową działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i jego możliwości finansowe.
7.
Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wójt (burmistrz, prezydent miasta) może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Art. 30.
(pominięty).4)
Art. 31.
1.
Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2.
Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.
3.
Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Art. 32.
(pominięty).5)
Art. 33.
(pominięty).6)
Art. 34.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
4)
Zamieszczony w obwieszczeniu.
5)
Zamieszczony w obwieszczeniu.
6)
Zamieszczony w obwieszczeniu.
KURSY WALUT 2018-09-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6685 -0.36%
AUD 2.6577 +0.18%
CAD 2.8326 +0.21%
EUR 4.2929 -0.23%
CHF 3.8005 -0.84%
GBP 4.8406 +0.07%
KURSY METALI 2018-09-18 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6003.00 +2.44%
Alu. 2012.00 +1.36%
Sn 19030.00 +0.37%
Zn 2347.00 +2.62%
Ni 12320.00 +0.69%
Pb 2046.00 +0.29%