Dz.U. 2004 nr 94 poz. 927  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Wzory oznakowania opakowań określające rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór oznakowania opakowań określający możliwość wielokrotnego użytku opakowania zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Wzór oznakowania opakowań określający przydatność opakowania do recyklingu zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Minister Środowiska: Cz. Śleziak
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 927)
Załącznik nr 1
Wzory oznakowania opakowań określające rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania
Lp.Rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowaniaOznaczenie
123
1Aluminium

2Politereftalan etylenu

3Polietylen dużej gęstości

4Polichlorek winylu

5Polietylen malej gęstości

6Polipropylen

7Polistyren

Załącznik nr 2
Wzór oznakowania opakowań określający możliwość wielokrotnego użytku opakowania

Załącznik nr 3
Wzór oznakowania opakowań określający przydatność opakowania do recyklingu

KURSY WALUT 2018-06-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7087 +0.30%
AUD 2.7538 +0.26%
CAD 2.7914 +0.28%
EUR 4.3242 +0.22%
CHF 3.7567 +0.54%
GBP 4.9119 -0.18%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%