Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1858  -  tekst obwieszczony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
§ 1.
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do składowisk odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie monitoringu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych oraz gazu składowiskowego do:
1)
składowisk odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami:
a)
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest lub
b)
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
- niezawierających substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej;
2)
składowisk odpadów obojętnych.
§ 2.
Monitoring składowiska odpadów obejmuje:
1)
fazę przedeksploatacyjną — okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
2)
fazę eksploatacji — okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów;
3)
fazę poeksploatacyjną — okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.
§ 3.
1.
Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma na celu ocenę stanu wyjściowego (ustalenie tła) i polega na:
1)
określeniu średnich danych meteorologicznych właściwych dla lokalizacji składowiska odpadów, wynikających z krajowej sieci meteorologicznej;
2)
kontroli poprawności wykonania elementów składowiska odpadów służących do prowadzenia monitoringu, w szczególności poprawności wykonania otworów obserwacyjnych dla wód podziemnych oraz ustabilizowania reperów geodezyjnych;
3)
pomiarze i ocenie zgodności z przewidywanym w projekcie budowy składowiska odpadów poziomem wód podziemnych w wykonanych otworach obserwacyjnych;
4)
wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz substancji do dalszych badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, o ile będzie on występował na składowisku odpadów, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów;
5)
wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji składowiska odpadów miejsc poboru prób oraz parametrów wskaźnikowych do dalszych badań monitoringowych osobno dla wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów, z uwzględnieniem stwierdzonego przed rozpoczęciem eksploatacji składowiska odpadów składu wód powierzchniowych i podziemnych; dla wód podziemnych ustala się parametry wskaźnikowe jak dla wód odciekowych;
6)
ustaleniu tła geochemicznego wód powierzchniowych i wód podziemnych w miejscach, które według zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów są wskazane do monitoringu w dalszych fazach.
2.
Dla gazu składowiskowego wymagany jest monitoring następujących substancji:
1)
metan (CH4);
2)
dwutlenek węgla (CO2);
3)
tlen (O2).
3.
Spośród parametrów dla wód powierzchniowych i odciekowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dla składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne wymagany jest monitoring następujących parametrów wskaźnikowych:
1)
odczyn (pH);
2)
przewodność elektrolityczna właściwa.
4.
Dla składowisk przyjmujących odpady komunalne wymagany jest dodatkowo monitoring następujących parametrów wskaźnikowych:
1)
ogólny węgiel organiczny (OWO);
2)
zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg);
3)
suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
5.
Dodatkowe parametry wskaźnikowe dla wód powierzchniowych i odciekowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą zostać wybrane wyłącznie z listy określonej w przepisach dotyczących klasyfikacji wód (wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych); parametry te powinny być ustalane zgodnie z przewidzianym rodzajem składowanych odpadów.
6.
Badania parametrów wskaźnikowych i substancji, o których mowa w ust. 1, prowadzą laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.
7.
Dla istniejących składowisk odpadów ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Monitoring w fazie eksploatacji polega na:
1)
badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów;
2)
badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym;
3)
pomiarze poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;
4)
kontroli struktury i składu masy składowiska odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów oraz instrukcją eksploatacji składowiska odpadów;
5)
kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.
§ 5.
Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:
1)
badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów;
2)
pomiarze poziomu wód podziemnych;
3)
kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;
4)
badaniu parametrów wskaźnikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym;
5)
sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.
§ 6.
1.
Badanie wielkości opadu atmosferycznego odbywa się raz dziennie w fazie eksploatacji i fazie poeksploatacyjnej.
2.
Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska odpadów wynika, że składowisko nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ może zmniejszyć częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych, o których mowa w § 5 pkt 4, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata, a dla przewodności elektrolitycznej właściwej nie rzadziej niż raz na rok.
4.
Pomiar wielkości przepływu i składu płynących wód powierzchniowych, o ile występują one w bezpośrednim otoczeniu składowiska opadów, odbywa się w nie mniej niż dwóch punktach: jeden w górnym biegu każdego cieku, powyżej składowiska odpadów, drugi w dolnym biegu, poniżej składowiska odpadów.
5.
Pomiar objętości i składu wód odciekowych odbywa się w każdym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.
6.
Jeżeli składowisko odpadów wyposażone jest w instalację oczyszczającą wody odciekowe, w każdym miejscu odprowadzania oczyszczonych wód odciekowych ze składowiska odpadów dokonuje się pomiaru składu wód odciekowych oczyszczonych w celu kontroli skuteczności procesu oczyszczania.
7.
Pomiar emisji gazu składowiskowego odbywa się w reprezentatywnych częściach składowiska odpadów, ustalonych w instrukcji eksploatacji składowiska odpadów, w miejscach jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
§ 7.
1.
Ilość, głębokość oraz sposób budowy otworów do poboru prób oraz badań składu wód podziemnych określa szczegółowo pozwolenie na budowę składowiska odpadów; ilość otworów nie może być jednak mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, o których mowa w ust. 2, z czego jeden powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe — na przewidywanym odpływie wód podziemnych.
2.
Jeżeli pod składowiskiem odpadów występuje więcej niż jeden poziom wodonośny, w tym użytkowe poziomy wodonośne, konieczny jest monitoring poziomów wodonośnych do pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego włącznie.
§ 8.
1.
Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej powinien być badany przebieg osiadania składowiska odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów przyjmujących wyłącznie odpady niebezpieczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.
2.
Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów wyznaczany metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów, oraz stateczność zboczy określana metodami geotechnicznymi.
3.
Przynajmniej raz w roku, w fazie eksploatacji, powinno być prowadzone badanie struktury i składu masy składowanych odpadów; celem badania powinno być określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów.
§ 9.
1.
Jeżeli zarządzający składowiskiem odpadów wystąpi do właściwego organu o rozszerzenie listy odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, przed zatwierdzeniem instrukcji eksploatacji konieczne jest ponowne wykonanie oceny stanu wyjściowego z wyznaczeniem parametrów wskaźnikowych oraz, o ile którykolwiek z parametrów nie był dotychczas badany, wykonanie analizy próbek z uwzględnieniem występowania nowych parametrów wskaźnikowych.
2.
W razie wyznaczenia nowych parametrów wskaźnikowych przepisy § 3 ust. 1 pkt 4-6 stosuje się odpowiednio.
§ 10.
W składowiskach odpadów, które nie mają otworów do poboru prób, o których mowa w § 7 ust. 1, wykonuje się takie otwory w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Minister Środowiska: S. Żelichowski
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. (poz. 1858)
Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów
Częstotliwość pomiarów
Lp.Mierzony parametrFaza
przedeksploatacyjna
Faza
eksploatacji
Faza
poeksploatacyjna
1Wielkość przepływu wód powierzchniowychjednorazowoco 3 miesiąceco 6 miesięcy
2Skład wód powierzchniowychjednorazowoco 3 miesiąceco 6 miesięcy
3Objętość wód odciekowychbrakco 1 miesiącco 6 miesięcy
4Skład wód odciekowychbrakco 3 miesiąceco 6 miesięcy
5Poziom wód podziemnychjednorazowoco 3 miesiąceco 6 miesięcy
6Skład wód podziemnychjednorazowoco 3 miesiąceco 6 miesięcy
7Emisja gazu skladowiskowegobrakco 1 miesiącco 6 miesięcy
8Skład gazu składowiskowegobrakco 1 miesiącco 6 miesięcy
9Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowegobrakbrakco 12 miesięcy
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
KURSY WALUT 2018-06-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7087 +0.30%
AUD 2.7538 +0.26%
CAD 2.7914 +0.28%
EUR 4.3242 +0.22%
CHF 3.7567 +0.54%
GBP 4.9119 -0.18%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%