Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590  -  tekst ujednolicony

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1.
1.
Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2.
1.
Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy.
2.
Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Art. 3.
Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem.
Art. 4.
1.
Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.
2.
Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
Art. 5.
1.
Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa.
2.
(skreślony).
3.
(skreślony).
4.
(skreślony).
5.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.
Art. 6.
1.
Samorząd województwa:
1)
wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
2)
dysponuje mieniem wojewódzkim,
3)
prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
2.
Województwo ma osobowość prawną.
3.
Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.
Art. 7.
1.
Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2.
Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 8.
1.
W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.
2.
Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
3.
Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
4.
Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 8a.
Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Art. 8b.
1.
Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami.
2.
Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Art. 9.
Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.
Art. 10.
Odrębna ustawa określa siedziby władz samorządu województwa.
Art. 10a.
1.
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami województwa.
2.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.
KURSY WALUT 2018-06-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7087 +0.30%
AUD 2.7538 +0.26%
CAD 2.7914 +0.28%
EUR 4.3242 +0.22%
CHF 3.7567 +0.54%
GBP 4.9119 -0.18%
KURSY METALI 2018-06-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6811.00 +0.15%
Alu. 2166.00 -0.05%
Sn 20625.00 +0.12%
Zn 2993.00 -0.94%
Ni 15255.00 +1.84%
Pb 2389.00 +0.17%