Otwórz cały dokument (nowe okno)Otwórz cały dokument - wersja do drukuPobierz cały dokument w formacie pdf
Tekst aktu
Metryka

Dz.U. 1999 nr 82 poz. 927  -  tekst aktu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 września 1999 r.
w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa zasady wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do:
1)
zakładów karnych, aresztów śledczych - zwanych dalej "zakładami karnymi",
2)
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych - zwanych dalej "zakładami dla nieletnich".
2.
Rozporządzenie stosuje się również do gospodarstw pomocniczych, warsztatów rzemieślniczo-usługowych i placówek handlowo-gospodarczych, działających na terenie zakładów karnych lub zakładów dla nieletnich.
§ 2.
1.
Prawo wstępu na teren zakładów karnych i zakładów dla nieletnich w związku z wykonywaną kontrolą mają:
1)
powiatowi inspektorzy sanitarni, właściwi ze względu na położenie danego zakładu,
2)
pracownicy właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, upoważnieni przez inspektora powiatowego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji, w tym wydawania zaleceń pokontrolnych,
po przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo wstępu oraz imiennej przepustki.
2.
Imienne przepustki wydają odpowiednio:
1)
do zakładów karnych - dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej,
2)
do zakładów dla nieletnich - prezesi sądów okręgowych.
3.
Imienne przepustki są wydawane na jeden rok. W przepustce należy wymienić zakłady karne lub zakłady dla nieletnich, objęte kontrolą.
4.
Osoby, którym wydano imienne przepustki, zwracają je:
1)
po upływie ważności przepustki,
2)
przed dniem rozwiązania stosunku pracy,
3)
z dniem wygaśnięcia lub cofnięcia upoważnienia do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.
§ 3.
1.
Wojewódzcy inspektorzy sanitarni uzgadniają odpowiednio z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej i prezesami sądów wojewódzkich:
1)
godziny, w których mogą być przeprowadzane czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich,
2)
tryb przeprowadzania czynności kontrolnych poza ustalonymi godzinami, w okolicznościach wymagających bezzwłocznego podjęcia czynności kontrolnych.
2.
O wynikach uzgodnień określonych w ust. 1 wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego.
§ 4.
1.
Czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich mogą być przeprowadzane wyłącznie w obecności funkcjonariusza (pracownika) wyznaczonego przez dyrektora zakładu.
2.
W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich może uczestniczyć przedstawiciel służby zdrowia danego zakładu, stosownie do porozumień zawartych w tej sprawie między właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym i dyrektorem zakładu.
§ 5.
1.
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i wymieniony w § 4 ust. 1 funkcjonariusz (pracownik).
2.
Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w zakładzie karnym lub w zakładzie dla nieletnich.
§ 6.
1.
Osoby przeprowadzające czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich obowiązane są zapoznać się z regulaminami i innymi przepisami porządkowymi obowiązującymi w tych zakładach.
2.
Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych nie może naruszać regulaminów i przepisów, o których mowa w ust. 1.
§ 7.
Wojewódzcy inspektorzy sanitarni, po porozumieniu z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej i prezesami sądów okręgowych, mogą ustalić tryb przekazywania do okręgowych dyrektorów Służby Więziennej i do sądów okręgowych odpisów decyzji, doraźnych wniosków i zaleceń wydanych w toku sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad danym zakładem karnym lub zakładem dla nieletnich.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
KURSY WALUT 2018-04-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3881 +0.56%
AUD 2.6103 -0.63%
CAD 2.6740 +0.17%
EUR 4.1724 +0.14%
CHF 3.4827 +0.14%
GBP 4.7660 -0.23%
KURSY METALI 2018-04-20 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6939.00 -0.04%
Alu. 2463.00 -5.36%
Sn 22050.00 +0.80%
Zn 3243.50 +0.36%
Ni 14640.00 -6.81%
Pb 2366.00 +0.81%